Church Bulletin June 14th, 2020

Tijelovo je svetkovina presvetoga Tijela i Krvi Kristove u Presvetom Oltarskom sakramentu. To je dan Euharistije dan najdragocjenije tajne naše svete
vjere. Euharistija je “izvor i vrhunac svega kršćanskog života” (LG 11); “najveće i
najsnažnije, što Crkva ima” (F. Seper); jedino pravo “bogatstvo Crkve” (F.X. Dumvell); “naše zajedničko dobro” (Augustin) i Isusov testamentarni dar
“Uspomeno smrti Spasa premilog!” svijetu i povijesti: “Sve najveće darove svojega božanskog srca ostavio je Bog, da nam ih pruža za vrijeme svoje muke: onda, kad ga čovječanstvo izda, preda, osudi, izruga, izmuči i usmrti.”

Scroll to Top